Między Narodowy Projekt Partnerski

Projekt partnerski

Wraz z dniem 7 września 2011 roku rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu  How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning (  czyli w wolnym tłumaczeniu: Jak muzea, galerie, biblioteki i archiwa  wspomagają ustawiczne uczenie się człowieka)  – typu projektu z ramienia projektów Leonardo dla jednostek kulturalnych w krajach UE.  Jego zakończenie  jest przewidziane na lipiec 2013 roku. Partnerami Muzeum Regionalnego w  projekcie są:

 1.       Universitat Bielefeld (Niemcy)
 2.       Universidade dos Acores (Portugalia)
 3.       Trakya University Complex of Sultan Bayezid II Health Museum (Turcja)
 4.       Association pour le Developpment et la Pedagogie de l’ Individualisation (Francja)
 5.       Instituzione Gian Franco Minguzzi della Provincia di Bologna (Włochy)
 6.       Ludzas Pilsetas Galvena Biblioteka (Łotwa)
 7.       Siauliu Miesto Savivaldybes Viesoji Biblioteka (Litwa)
 8.       Gaziantep II Milli Egitim Mudurlugu (Turcja)

Głównym celem  tego programu  jest określenie roli pełnionej przez lokalne muzea, biblioteki i archiwa w procesie ustawicznego  uczenia się w obrębie UE na szczeblu krajowym. Ponadto  umożliwia poszukiwanie innowacyjnych, efektywniejszych sposobów promowania i dostępu do zgromadzonych dóbr kultury i usług świadczonych przez instytucje ( zarówno tradycyjnych sposobów, jak i nowatorskich, powstających w dobie rozwoju technologii cyfrowej).  Program  umożliwia wymianę doświadczeń między współpracującymi w  jego ramach instytucji w zakresie świadczonych usług, i tworzenie  treści innowacyjnych, opartych na Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, które wspomagają proces uczenia się (tj. innowacje w pedagogice i metodach uczenia się przez całe życie w celu kontynuacji nauki, elastyczne sposoby uczenia się w celu likwidacji przepaści cyfrowej i podziału społeczno-ekonomicznego. Dodatkowo program  uświadamia jego uczestnikom konieczność rozszerzenia zakresu pomocy osobom indywidualnym w każdym wieku (od przedszkola do seniora) , w tym  osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej (w tym niepełnosprawnym) w uzyskaniu dostępu do gromadzonych i prezentowanych w instytucjach kulturalnych dóbr kultury i świadczonych usług.

Na wszelką działalność związaną z tym projektem muzeum pozyskało kwotę 18.000 euro, a przystąpienie do niego nie wymagało ze strony  instytucji żadnego wkładu finansowego. Głównym koordynatorem działań jest strona łotewska, którą reprezentują panie : Viola Andruscenko i Inta Kusnere. Koordynatorem polskiej instytucji natomiast, odpowiedzialnej przed Agencją Krajową w Warszawie jest pani Barbara Ciura.  Językiem komunikatywnym projektu jest język angielski.

Namacalnym rezultatem  działań wszystkich 9 partnerów będzie stworzenie serii  ogólnokrajowych raportów  ukazujących stopień obecnego  rozwoju i wykorzystywanych innowacji w muzeach, bibliotekach i archiwach  w danym kraju  z uwzględnieniem 3 głównych aspektów:

 • problemu przepaści cyfrowej i jego zmniejszania dostępności,
 • promowania i sposobu dotarcia do grup mniej uprzywilejowanych (tj. osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami ruchu, niedowidzących, w zakładach zamkniętych, w szpitalach, ochronkach, itp.)
 • wkładu tych instytucji w promowaniu procesu uczenia się przez całe życie.

Raporty każdego z partnerów projektu zamieszczane są w cyfrowych biuletynach informacyjnych  oraz publikowane na stronie internetowej koordynatora projektu – www.ludzasbiblio.lv.

W skali całego prawie dwurocznego projektu zaplanowano 7 takich biuletynów, z czego do chwili obecnej stworzono 4.

Końcowym rezultatem – w maju/czerwcu 2013  roku – będzie stworzenie  Bazy Najlepszych Pomysłów i Praktyk oraz umieszczenie wyników współpracy  na głównej stronie internetowej   współpracy krajów europejskich:  www.europeansharetreasure.eu. Praca  każdego z partnerów  jest nadzorowana przez jego agencję krajową, którą zobowiązany jest informować ją o istotnych zmianach w projekcie oraz przed którą składa swój raport postępów, jak również na  końcu projektu – raport końcowy. Dodatkowo w celu ewaluacji własnych osiągnięć partnerzy projektu prezentują  swoje okresowe osiągnięcia i dyskutują o stosowanych metodach upowszechniania  informacji o prowadzonym projekcie.  Ma to miejsce na  konferencjach  współpracujących w projekcie  krajów we wcześniej zaplanowanych  lokalizacjach – w październiku 2011-na Łotwie, w marcu 2012- we Francji, w czerwcu – na Litwie, w październiku 2012- w Turcji, w maju 2013- w Polsce i w lipcu 2013 – w Portugalii. Na  zaplanowanych w projekcie  zjazdach  – przez każdego partnera prowadzone są warsztaty  treningowe ukazujące  innowacyjne metody stosowane  w instytucjach  przy  realizacji opisywanego programu  Lifelong Learning.