Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO Muzeum Regionalne w Dębicy informuje, że:

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy z siedzibą w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 4, 39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl,
tel: (014) 683 74 28

*Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora MR inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ewka_smolen@vp.pl lub telefonicznie 665220025

*Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d i e RODO w związku
z działalnością statutową Muzeum Regionalnego w Dębicy

* Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią;

* Odbiorcami danych są organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

* Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Muzeum Regionalnego.

*Prawa osób, których dane dotyczą.
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) wniesienia skargi do PUODO (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel 22 531 03
00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

*Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz dobrowolnym. Ewentualną konsekwencją nie podania danych może być brak możliwości korzystania z dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Muzeum Regionalnego w Dębicy z siedzibą w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 4, 39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl, tel: (014) 683 74 28