Geograficzne warsztaty muzealne

wrzesień - –październik 2011 r.

W ramach międzynarodowego programu partnerskiego „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” Muzeum Regionalne w Dębicy w miesiącach wrzesień i października przeprowadziło cykl warsztatów terenowych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

2

Warsztaty dotyczyły zarówno zjawisk związanych z wulkanizmem, jak i powstawaniem i eksploatacją wód mineralnych oraz erozją gleby, osuwiskami i powodziami na terenach Polski południowej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Ziemi Dębickiej. Zajęcia dla młodzieży prowadził p. Piotr Witalis. Zwieńczeniem zajęć był wykład pt. „Oblicza powodzi”, który w sali Starego Kina Muzeum Regionalnego w Dębicy dnia 11 września br. wygłosił prof. dr hab. Leszek Starkel w sali Starego Kina Muzeum Regionalnego w Dębicy.